دانلود aspen Technology aspenone Suite v12.1 x64 - مجموعه ابزار کاربردی مهندسی فرآیند و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز (2024)

دانلود aspen Technology aspenone Suite v12.1 x64 - مجموعه ابزار کاربردی مهندسی فرآیند و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز (1)

دانلود نرم افزار aspenONE Engineering Suite 12

aspenONE محصول قدرتمند AspenTech بوده که به طور تخصصی برایبهینه‌سازی و مهندسی فرآیند طراحی شده است. این مجموعه شامل ابزارهایمتعددی برای شبیه‌سازی‌های انواع فرآیندهای مهندسی، طراحی و بهینه‌سازیصنایع انرژی و کنترل و مدیریت فرآیندها به خصوص در صنایع پتروشیمی، نفت وگاز می‌شود. ابزارهای این مجموعه نیاز مهندسان را در تمامی مراحل مهندسینظیر محاسبات اقتصادی، مطالعه بازار، مدیریت منابع و شبیه‌سازی‌های بیوشیمی برطرف می‌نماید. از جمله قابلیت‌های این مجموعه می‌توان به مدل‌سازی وبهینه‌سازی فرآیندهای هیدروکربنی به کمک Aspen HYSYS، مدل‌سازی وبهینه‌سازی فرآیندهای شیمیایی به کمک Aspen Plus، محاسبات اقتصادی و مطالعه بازار به کمک Aspen Economic Evaluation و ارائه محیط مهندسی Front-endنام برد.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار AspenTech aspenONE:
- طراحی و ساخت جریانات کاری یکپارچه مهندسی
- مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای هیدروکربنی
- مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای شیمیایی
- اجرای محاسبات اقتصادی و مطالعه بازار
- مدیریت و کنترل منابع
- طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله
- بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی و مکانیکی
- ارائه محیط مهندسی FEED
- شبیه‌سازی انواع فرآیندهای مهندسی
- کاربرد وسیع در مهندسی فرآیند و شیمی
- کاربرد در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز
- و ...

کلمات کلیدی aspenONE Engineering Suite 12: aspenone, aspentech, chemical simulation, chemical process modelling, hydrocarbon modelling, industry, oil and gas, process engineering, simulation, مهندسی فرآیند, نفت و گاز, نرم افزار aspenONE, نرم افزار مهندسی, نرم افزار مدل سازی, پتروشیمی, اسپن‌وان, , مدل سازی فرآیندهای مهندسی, مدل سازی فرآیندهای شیمیایی, مدل سازی فرآیندهای هیدروکربنی, دانلود نرم افزار اسپن‌وان, شبیه سازی در نفت و گاز, حل معادلات شیمیایی, Aspen Technology, Inc full software collection,شسحثد فثزادخمخلغ, هدز, شسحثد فثزادخمخلغ, هدز, دانلود AspenTech aspenONE v12 Engineering Suite مجموعه ابزار کاربردی مهندسی فرآیند و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز,How to crack aspenONE Engineering Suite 12,طریقه/روش/راهنمای کرک aspenONE Engineering Suite 12,Torrent/Usnet/Buy aspenONE Engineering Suite 12,Setup aspenONE Engineering Suite 12,Install aspenONE Engineering Suite 12,دانلود رایگان نرم افزار aspenONE Engineering Suite 12,P30Download aspenONE Engineering Suite 12,Danlod/Danload/Donload aspenONE Engineering Suite 12,nhkg,n kvl htchv aspenONE Engineering Suite 12, Download aspenONE Engineering Suite 12 Software, aspenONE Engineering Suite 12 for windows, aspenONE Engineering Suite 12 Trial, aspenONE Engineering Suite 12 last Version/Edition, aspenONE Engineering Suite 12 New Version, aspenONE Engineering Suite 12 Update, aspenONE Engineering Suite 12 Free Full Licensed, aspenONE Engineering Suite 12 Repacked, aspenONE Engineering Suite 12 Direct Download Link (DDL), aspenONE Engineering Suite 12 Crack, Get aspenONE Engineering Suite 12, aspenONE Engineering Suite 12 Keygen, aspenONE Engineering Suite 12 Patch, aspenONE Engineering Suite 12 Serial, aspenONE Engineering Suite 12 Portable, برنامه aspenONE Engineering Suite 12,12.1,aspenone, aspentech, chemical process modelling, chemical simulation, hydrocarbon modelling, industry, oil and gas, process engineering, simulation, مهندسی فرآیند, نفت و گاز, نرم افزار aspenONE, نرم افزار مهندسی, نرم افزار مدل سازی, پتروشیمی, اسپن‌وان, شبیه سازی, aspenONE is a market leading suite of products focused on process engineering and optimization.,شسحثدخدث ثدلهدثثقهدل سعهفث 12, شسحثدخدث ثدلهدثثقهدل سعهفث 12, خرید aspenONE Engineering Suite 12, به روز ترین ورژن aspenONE Engineering Suite 12, آخرین ورژن aspenONE Engineering Suite 12, آخرین نسخه aspenONE Engineering Suite 12, جدیدترین ورژن aspenONE Engineering Suite 12, جدیدترین نسخه aspenONE Engineering Suite 12,12.1, داونلود/دانلد/تورنت aspenONE محصول قدرتمند AspenTech بوده که به طور تخصصی برای بهینه‌سازی و مهندسی فرآیند طراحی شده است., تحميل, دریافت,دانلود اسپن تک اسپن‌وان v12.1 اینجینیررینگ سوئیت x64 - مجموعه ابزار کاربردی مهندسی فرآیند و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز, پی سی, پی 30,بهترین Aspen,بهترین نرم افزار Aspen, سافت ور, تریال, سوفت ور, مجانی,
2022-12-04
15:56:10

تصاویر نرم افزار aspenONE Engineering Suite 12

راهنمای نصب نرم افزار aspenONE Engineering Suite 12

1- اتصال خود را به اینترنت کاملاً قطع نمایید ولی کارت شبکه را Disable نکنید.

2- در Crack وارد پوشه Sentinel RMS License Manager 8.5.1 شده و فایل Setup.exe را به صورت Run as Administrator اجرا و ابزار مدیریت لایسنس را نصب کنید.

3- وارد مسیر Computer -> Properties -> Advanced system settings -> Advanced -> Environment Variables شوید.
در قسمت System variables گزینه New را زده و مطابق اطلاعات زیر جاهای خالی را تکمیل کرده و سپس بر روی OK کلیک کنید:

Variable name : LSHOST
Variable value : {Your PC Name}

نکته: برای مقدار Variable value بایستی نام کامپیوتر خود را وارد کنید، برای این کار کافی است مسیر Control Panel\System and Security\System را دنبال کرده و عبارت مقابل Computer Name را قرار دهید.

3- وارد پوشه Tools از پوشه Crack\Sentinel RMS License Manager 8.5.1 شده و فایل WlmAdmin.exe را به صورت Run as Administrator اجرا کنید.
از قسمت Subnet Servers نام کامپیوتر خود را پیدا کرده و بر روی آن کلیک راست کنید و از منو باز شده گزینه Add Feature -> From File -> to Server and its File را بزنید.

4- فایل aspen.slf را از پوشه Crack را آدرس دهی و انتخاب کنید.
5- منتظر بمانید تا License ها اعمال شوند (3130 license will be added)؛ این مرحله ممکن است 10 دقیقه یا بیشتر طول بکشد.

6- وارد پوشه Setup شده و فایل Setup.exe را به صورت Run as Administrator اجرا کرده و نرم افزار را نصب کنید.

7- سیستم را Restart کنید.
8- از مسیر Crack\STRGXI2\v11 متناسب با سیستم خود (32بیتی/64بیتی) پوشه مورد نظر را باز کنید.
8-1- فایل details.txt را باز کنید.
8-2- فایل STRGXI2.dll را در مسیری که در فایل details.txt به آن اشاره شده است کپی و در صورت نیاز جایگزین کنید.

نکته:
- اگر شبکه سیستم را بطور کامل قطع کرده باشید دقت کنید که در مرحله 3 باید شبکه سیستم وصل باشد.

با توجه به اینکه شما از دیدن تبلیغات خوشتان نمی آید، ما به انتخاب شما احترام می گذاریم.
در نظر داشته باشید، تنها روش درآمد سایت نمایش تبلیغات هست و شما با مسدود سازی آن به ما زیان می رسانید.
لطفا ابتدا در این صفحه از ما حمایت کرده و سپس از سایت استفاده نمایید، تا بتوانیم خدمات به شما را ادامه دهیم.

دانلود aspen Technology aspenone Suite v12.1 x64 - مجموعه ابزار کاربردی مهندسی فرآیند و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6379

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.